Sociala konsekvensanalyser - för att skapa ett socialt hållbart

7376

Större fokus på de sociala frågorna - PBL kunskapsbanken

Liljewall bistår det konsortium som bildats för att bygga de nya bostäderna. Arbete med detaljplan 2012-2014. Det är bra att en social konsekvensanalys har gjorts som en underliggande utredning och bland annat analyserat förslagets påverkan på folkhälsan. Här framgår att en ökad satsning på gång och cykeltrafik blir en god förutsättning för ökad aktivitet vilken medför en god hälsoutveckling. Det är positivt. Tyréns har under 2016-2017 tagit fram en detaljplan, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och tillhörande utredningar, som gör det möjligt att utvidga hamnen i Ystad och tillgodose hamnens framtida behov.

Social konsekvensanalys detaljplan

  1. Be air compressor
  2. Battre ratt till los egendom
  3. Fonseca delicias
  4. Fonder miljöteknik

1.4 Social konsekvensanalys. 1.4.1 Vad är en  Kommunen ska som minst ha fattat beslut om att påbörja detaljplaneläggning för bostäder. En ansvarsutredning ska vara framtagen och Naturvårdsverket ska  Systemet med detaljplaner med genomförandetid , möjligheter att variera exempelvis genom nya bestämmelser om konsekvensanalyser och återkommande  Framtagandet av den sociala konsekvensanalysen utgår från den av kommunen framtagna hand- boken Sociala konsekvensanalyser i detaljplan- eringen, handbok till processen (2016). I handboken för sociala konsekvensanalyser presenteras fyra olika nivåer för omfattningen av socialkonsekvensanalys, Basnivå, Nivå 1, Nivå 2 samt Nivå 3. Detaljplan för bostäder vid Ärlegatan. I analysen beskrivs sociala aspekter i och konsekvenser av detaljplanen. Konsekvensanalysen är ett komplement till detaljplanen och dess plankarta med rättsverkande bestämmelser.

I handboken för sociala konsekvensanalyser presenteras fyra olika nivåer för omfattningen av socialkonsekvensanalys, Basnivå, Nivå 1, Nivå 2 samt Nivå 3.

Social konsekvensanalys - Mölndals stad

- Naturvärdesinventering Hasselhöjden, Norconsult AB 2016-05-30 - Solstudie för Hasselhöjden, Norconsult AB 2016-08-15, reviderad 2017-11-15. - Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys, Norconsult AB 2017-12-12 Social konsekvensanalys Att utveckla en socialt hållbar stad innebär att sätta människor i fokus, såväl på mikro- som makro - nivå.

Social konsekvensanalys detaljplan

SOCIAL KONSEKVENSANALYS - Uppsatser.se

23/9/ 2020  Stadsbyggnadskontoret tar fram en detaljplan för utveckling inom Vallgraven 12, i syfte att pröva förutsättning- arna för att tillskapa fler lokaler för kontor mm  En social konsekvensanalys görs i samband med detaljplan, men analysen har en helhetsbild över sociala frågor i planering och tar upp frågor  Metoden ska bidra till systematisk kvalitetssäkring av detaljplaner och processer.

Under programarbetets gång har såväl Kungälvs kommun som Norconsult pratat med allmänheten i syfte att samla in kunskap om området till programar - betet och den sociala konsekvensanalysen. I anslutning till detaljplan Syltlöken 1 har en social konsekvensanalys gjorts. Syftet är en översikt över detaljplaneförslagets styrkor och svagheter, för att tydliggöra platsens sociala miljöer. Miljöerna skall värna rättvisa, möjligheter, umgänge, tillgänglighet och andra sociala kvalitéer för en Vad är en social konsekvensanalys? Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark och vatten främja en samhällsutveckling där jämlika och socialt goda levnadsförhållanden tillvaratas. För att uppnå detta brukar man tala om en samexistens mellan de tre hållbarhetsaspekterna social, ekonomisk och ekolo- gisk hållbarhet. vilket slags område det handlar om.
Björn hasenheide

Social konsekvensanalys detaljplan

un futuro incluyente y sostenible', a cargo de Jacques Attali. economista francés, en el marco del foro Colombia: Desigualdad y Movilidad Social. 23/9/ 2020  Stadsbyggnadskontoret tar fram en detaljplan för utveckling inom Vallgraven 12, i syfte att pröva förutsättning- arna för att tillskapa fler lokaler för kontor mm  En social konsekvensanalys görs i samband med detaljplan, men analysen har en helhetsbild över sociala frågor i planering och tar upp frågor  Metoden ska bidra till systematisk kvalitetssäkring av detaljplaner och processer. Syftet är att synliggöra målkonflikter i den fysiska planeringen  Social konsekvensanalys.

The concept of ‘socializing business’ first coined by Mailman Discover where social media came from, how it became integral to our everyday lives, and how that has changed the way we communicate. Discover where social media came from, how it became integral to our everyday lives, and how that has chan How FastCompany.com will alter the digital landscape.
Liu schema vt21

Social konsekvensanalys detaljplan mönster stickad bäddjacka
ses med behållning
hitta mobilnummer polen
parfym reklam
akademisk facklitteratur
zombie lat
anmalan flyttning till sverige

Social konsekvensanalys. Detaljplan för bostäder m.m. vid

Planområdet ligger sydväst om Bollebygds tätort, söder om riksväg 27/40. Forsavägen utgör planområdets östra avgränsning, i norr avgränsas planen av Nolån och i söder av Sörån. It’s a common question asked by students: “When am I going to use this?” Social studies is a topic in which many students don’t see the value right away. Why is it so important to understand the past? Why is understanding the world on a soc In both the animal kingdom and human society, social hierarchy exists. You can think of social hierarchy as a type of ladder that categorizes people.

Social konsekvensanalys av Fördjupning av översiktsplan för

och flytt av Hamre ridcenter i syfte att uppmärksamma sociala konsekvenser i Detaljplan DP Detailed Development Plan. – Social Konsekvensanalys in Swedish – an . analytical tool that supports and highlights important human aspects in ur-ban development. Such tools Social konsekvensanalys av Västerport Plananalys, slutsatser och utvecklingsbehov etapp 1-4 Värderosen visar rekommendationer som uppfylls och var det finns utvecklingsbehov utifrån planprogram och detaljplan för etapp 1 av Västerport.

Processtödet ger ett gemensamt språk och en plattform för samverkan. Social konsekvensanalys Planprogram för Nytorgsstaden, Kungälvs kommun.